Regulamin sprzedaży premiowej
„Niezawodny Cashback”

§ 1 Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie i pisanym wielką literą nadaje się następujące brzmienie:

1) Organizator                          INSTAL PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 12A, Nowa Wieś, 87-853 Kruszyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003942, NIP: 8881004722, REGON: 910181649, BDO:000008268, kapitał zakładowy: 500 000,00 zł

2) Promocja                            sprzedaż premiowa pod nazwą „Niezawodny Cashback” prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;

3) Regulamin                            niniejszy regulamin wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część;

4) Produkt                                towar wymieniony w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

5) Sklep                                    sklep/punkt handlowy stacjonarny lub internetowy prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadający w ofercie produkty marki Instal Projekt,

6) Okres promocyjny            termin od dnia 10.10.2022 r. od godziny 0:01 do dnia 30.04.2023 r. do godziny 23:59;

7) Data zakupu                      data i godzina wysłania zamówienia Produktu na serwer sklepu internetowego należącego do Sklepu lub data i godzina dokonania zakupu Produktu w Sklepie, wskazane na Dowodzie zakupu;

8) Dowód zakupu                      paragon fiskalny lub faktura VAT dokumentująca zakup Produktu;

9) Uczestnik                             (I) pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

(II) przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz. 162 ze zm.) dokonujący zakupu Produktu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora oraz członek jego najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci, osoby pozostające w stosunku przysposobienia);

10) Strona internetowa             Strona internetowa Promocji pod adresem: www.niezawodnycashback.pl;

11) Zwrot/Premia                     Jednorazowa premia w postaci nagrody pieniężnej wypłacana Uczestnikowi na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§ 2 Udział w Promocji

Udział w Promocji jest dobrowolny.

W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) w Okresie promocyjnym dokonać w wybranym Sklepie zakupu lub przedpłaconego zamówienia wybranego Produktu,

2) zgłosić udział w Promocji za pośrednictwem Strony internetowej na zasadach określonych w § 3,

3) zaakceptować Regulamin,

4) zachować Dowód zakupu w celu ewentualnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji.

5) jeśli towar został zamówiony pod koniec akcji promocyjnej, ale termin realizacji zostanie wykonany w pierwszej połowie kwietnia. Wtedy dystrybutor ma prawo wpisać na dowodzie zakupu informację o terminie zamówienia a produkt będzie zaliczany jako biorący w akcji. 

§ 3 Zgłoszenie udziału w Promocji

Zgłoszenie udziału w Promocji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie internetowej.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera:

1) dane osobowe Uczestnika: imię oraz nazwisko, adres e-mail,

2) numer konta bankowego Uczestnika prowadzonego przez bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3) unikalny kod Produktu znajdujący się w opakowaniu (jeden kod może być użyty tylko jeden raz – decyduje pierwszeństwo zgłoszenia do udziału w Promocji),

4) datę zakupu Produktu,

5) Dowód zakupu Produktu (załączony w formacie jpg. , png., pdf.).

Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w Promocji w terminie do 30 dni od Daty zakupu (decyduje data przyjęcia zgłoszenia udziału w Promocji na Stronie internetowej). W przypadku zakupów dokonywanych pod koniec Okresu promocyjnego Uczestnik może zgłosić udział w Promocji nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Okresu promocyjnego.

Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem terminów są wykluczane z udziału w Promocji.

Organizator dokona weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia udziału w Promocji przez Uczestnika. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w zgłoszeniu, Organizatorowi przysługuje prawo do wezwania Uczestnika do przesłania oryginału Dowodu zakupu w wyznaczonym terminie. W przypadku dodatkowej weryfikacji termin, o którym mowa w niniejszym ustępie ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Wykluczeniu podlegają zgłoszenia, które:

1) zawierają dane nieprawdziwe,

2) są niekompletne, nie posiadają danych wymaganych przez Organizatora,

3) zawierają nieczytelny Dowód zakupu, który nie pozwala na identyfikację dokonanej transakcji sprzedaży Produktu,

4) zostały złożone przez osoby, które nie mogą być Uczestnikami,

5) odnoszą się do Produktu, co do którego Uczestnik skorzystał z ustawowego lub umownego prawa do odstąpienia od umowy,

6) zawierają kod Produktu, który został już użyty do zgłoszenia udziału w Promocji.

W przypadku braku przesłania przez Uczestnika oryginału Dowodu zakupu, o jakim mowa w ust. 3 lub w przypadku wykluczenia zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 4, Uczestnikowi Zwrot nie przysługuje, o czym zostanie on poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przy zgłoszeniu udziału w Promocji.

Przyznanie Zwrotu zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przy zgłoszeniu udziału w Promocji.

§ 4 Zwrot

Uczestnik, który łącznie spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie, otrzyma Zwrot w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy Produkt znajdujący się na Dowodzie zakupu, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Maksymalna wysokość jednorazowego Zwrotu nie może przekroczyć kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za wszystkie Produkty objęte jednym zgłoszeniem udziału w promocji.

Zwrot nie podlega wymianie na inną gratyfikację pieniężną ani rzeczową.

W odniesieniu do Uczestników będących przedsiębiorcami, Organizator dołoży wszelkich starań, aby dokonać wypłaty Zwrotu w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia przesłania takim Uczestnikom wiadomości e-mail o akceptacji ich wniosków o Zwrot lub jak najszybciej po tym terminie. W przypadku Uczestników będących konsumentami, Organizator dokona wypłaty Zwrotu w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia przesłania takim Uczestnikom wiadomości e-mail o akceptacji ich wniosków o Zwrot.

Datą Zwrotu jest data zlecenia przelewu dokonana przez Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w dokonaniu Zwrotu powstałe z powodu podania przez Uczestnika błędnego i/lub nieprawidłowego numeru rachunku bankowego lub innych danych niezbędnych do jego realizacji.

§ 5 Zakup Produktu i prawo odstąpienia

Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji i Zwrotu w przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego lub umownego (przyznanego przez sprzedawcę) prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem, a następnie odstąpił od umowy sprzedaży Produktu, zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi na adres mailowy: niezawodnycashback@instalprojekt.eu . Ponadto Organizator posiada prawo weryfikacji w Sklepach biorących udział w promocji, czy Uczestnik skorzystał z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy wartość Zwrotu została już wypłacona, a Organizator powziął informację o skorzystaniu przez Uczestnika z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży (niezależnie od tego, czy Uczestnik zawiadomił Organizatora o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży), Uczestnik obowiązany jest w całości zwrócić ją Organizatorowi, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.

W przypadku, gdy Zwrot nie został jeszcze wypłacony, a Uczestnik skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, zgłoszenie podlega wykluczeniu.

§ 6 Opodatkowanie

W odniesieniu do Uczestników, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej Zwroty przekazywane w ramach Promocji są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową i korzystają ze zwolnienia z podatku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1128 z późn. zm.).

W odniesieniu do Uczestników będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz. 162 ze zm.) wartość otrzymanego Zwrotu stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik Promocji ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.

§ 7 Reklamacje

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji związanej z udziałem w Promocji w czasie jej trwania, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje mogą być zgłaszane:

  1. a) elektronicznie – na adres: niezawodnycashback@instalprojekt.eu
  2. b) za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na adres Organizatora: INSTAL PROJEKT sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12a, Nowa Wieś, 87 – 853 Kruszyn.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji Uczestnika oraz szczegółowy opis okoliczności uzasadniających reklamację.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

§ 9 Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. Uczestnik może utrwalać treść Regulaminu poprzez jego pobranie ze Strony internetowej.

Informacje na temat Promocji można uzyskać również kierując pytania na adres mailowy: niezawodnycashback@instalprojekt.eu lub pod numerem telefonu: 609 210 277, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00 . Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w Promocji spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami pozostającymi poza kontrolą Organizatora.

Promocja nie stanowi loterii pieniężnej, loterii fantowej, loterii promocyjnej ani żadnej innej gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania Promocji, bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część.

Załącznik nr 1

Produkty objęte Promocją;

Lista indeksów:

  1. a) produkt o nazwie „Poppy”

PPY-60/160C34

PPY-60/160C31

PPY-60/130C31

PPY-60/100C34

PPY-60/100C31

PPY-50/70C34

PPY-50/70C31

PPY-50/160C31

PPY-50/130C34

PPY-50/130C31

PPY-50/100C34

PPY-50/100C31

PPY-40/70C34

PPY-40/70C31

PPY-40/160C31

PPY-40/130C34

PPY-40/130C31

PPY-40/100C34

PPY-40/100C31

  1. b) Produkt o nazwie „Mondrian”

MON-60/170D50C31

MON-60/140D50C31

MON-50/140D50C34

MON-50/140D50C31

MON-50/110D50C34

MON-50/110D50C31

MON-40/80D50C34

MON-40/80D50C31

MON-40/110D50C34

MON-40/110D50C31

Lista grzejników Mondrian objętych cashbackiem

Akcja Cashback Instal Projekt
IndeksSzerokośćWysokośćKolorMocPodłączenie
MON-60/170D50C316001740C31618D50 50 mm
MON-60/140D50C316001440C31536D50 50 mm
MON-50/140D50C345001440C34496D50 50 mm
MON-50/140D50C315001440C31496D50 50 mm
MON-50/110D50C345001140C34417D50 50 mm
MON-50/110D50C315001140C31417D50 50 mm
MON-40/80D50C34400832C34300D50 50 mm
MON-40/80D50C31400832C31300D50 50 mm
MON-40/110D50C344001140C34378D50 50 mm
MON-40/110D50C314001140C31378D50 50 mm

Lista grzejników Poppy objętych cashbackiem

Instal Projekt Poppy Black Mat
      
IndeksSzerokośćWysokośćKolorMocPodłączenie
PPY-60/160C346001630C34774dolne 565 mm
PPY-60/160C316001630C31774dolne 565 mm
PPY-60/130C316001310C31631dolne 565 mm
PPY-60/100C34600990C34489dolne 565 mm
PPY-60/100C31600990C31489dolne 565 mm
PPY-50/70C34500670C34304dolne 465 mm
PPY-50/70C31500670C31304dolne 465 mm
PPY-50/160C315001630C31682dolne 465 mm
PPY-50/130C345001310C34556dolne 465 mm
PPY-50/130C315001310C31556dolne 465 mm
PPY-50/100C34500990C34431dolne 465 mm
PPY-50/100C31500990C31431dolne 465 mm
PPY-40/70C34400670C34261dolne 365 mm
PPY-40/70C31400670C31261dolne 365 mm
PPY-40/160C314001630C31585dolne 365 mm
PPY-40/130C344001310C34477dolne 365 mm
PPY-40/130C314001310C31477dolne 365 mm
PPY-40/100C34400990C34369dolne 365 mm
PPY-40/100C31400990C31369dolne 365 mm